В предишните части стана ясно как започна всичко и нещата с които се сблъскахме челно, от другата страна, вече като преподаватели, а именно — преписвания, изпитвания и подход с предаването на материала. Малката възрастова разлика също си оказа влияние.

А сега малко за динамиката и иструментите…

Elsys Teacher Tools

Още първата година, след…

Повечето приказки, както и тази започват със спокойна атмосфера и нищо неподозиращи персонажи, които в последствие, се опитват да се борят срещу нарастващото зло и евентуално, накрая, го побеждават и стават герои.

Ето как продължава тази приказка…

Челен сблъсък

Годината започна, учебните часове минаваха, а ние препускахме в галоп през материала. Бяхме…

За тези които не знаят, вече 4-та година се занимавам с преподаване, като дори втората година така се случи, че преподавах на две места. Обратно в час ще е една поредица с хронологично представени истории и виждания относно образователния процес, идеи, експерименти и други.

Началото

Веднага след като завърших Технологично училище…

Asen Lekov

Experienced native mobile and web developer. Interested in management and education with a solid experience behind.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store